Home / Contact / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Automat

artikel 1 INLEIDING

lid 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Automat en hieraan gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, hierna te noemen: “Automat” en wederpartijen van Automat, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Alle wederpartijen van Automat worden hierna ‘Opdrachtgever’ genoemd, waardoor ook wederpartijen die niet als opdrachtgever in de van artikel 7:400 BW kunnen worden aangemerkt in deze voorwaarden tot Opdrachtgevers moeten worden gerekend.

Lid 2

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Lid 3

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Automat zal in geval van vernietiging van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden het recht hebben deze te vervangen door bepalingen die doel en strekking van de vernietigde bepaling zoveel mogelijk benaderen.

Lid 4

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Lid 5

Indien Automat niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
artikel 2 AANBIEDINGEN

Lid 1

Alle aanbiedingen van Automat zijn vrijblijvend, ook indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

Automat kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Lid 2

De in aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Lid 3

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Automat daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Automat anders aangeeft.
artikel 3 ENIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Lid 1

De overeenkomst tussen Automat en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behoudens die gevallen waarin in de overeenkomst anders is voorzien.

Lid 2

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Automat derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarin Automat een redelijke termijn wordt geboden alsnog overeenkomstig de overeenkomst te handelen.

Lid 3

Automat zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Automat is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van derden te maken.

Lid 4

Bij de overeenkomsten tussen Automat en Opdrachtgever wordt de toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 5

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Automat aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Automat worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Automat zijn verstrekt, heeft Automat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Automat ter beschikking heeft gesteld. Automat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Automat is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Lid 6

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Automat zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Lid 7

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Automat een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Lid 8

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Automat gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Automat daardoor direct of indirect ontstaan.

Lid 9

Indien Automat met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Automat niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Lid 10

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Automat alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.
artikel 4 OPSCHORTING, ONTBINDING en TUSSENTIJDSE OPZEGGING

Lid 1

Automat is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien na het sluiten van de overeenkomst Automat kennis heeft genomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of die grond geven te vrezen dat Automat of aan Automat gerelateerde merken zullen worden beschadigd in de reputatie.

Lid 2

De bevoegdheid van Automat tot opschorting van de verplichtingen of tot ontbinding van de overeenkomst bestaat ook indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Automat kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nagekomen.

Lid 3

Voorts is Automat bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Automat kan worden gevergd.

Lid 4

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Automat op de Opdrachtgever alle onmiddellijk opeisbaar. Indien Automat de nakoming van de verplichtingen opschort, blijven de aanspraken van Automat uit de wet en overeenkomst van kracht. Indien Automat tot opschorting of ontbinding overgaat, is Automat op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Lid 5

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Automat gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Automat gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van de tekortkoming in de nakoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Lid 6

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Automat, zal Automat in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Automat extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Automat anders aangeeft.

Lid 7

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Automat vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Automat op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Lid 8

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
artikel 5 OVERMACHT

Lid 1

Automat is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Automat daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Lid 2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Automat geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Automat niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen – georganiseerd en ongeorganiseerd - in het bedrijf van Automat of van derden daaronder begrepen. Automat heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Automat zijn verbintenis had moeten nakomen.

Lid 3

Automat kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Lid 4

Voorzoveel Automat ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Automat gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
artikel 6 BETALINGEN EN INCASSO

Lid 1

Automat is gerechtigd bij periodieke betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen dat deze bij wege van automatische machtiging betaalt.

Lid 2

Indien betalingen dienen plaats te vinden op basis van facturen van Automat, dient betaling te geschieden steeds binnen 14 dagen na factuurdatum.

Lid 3

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Lid 4

Automat heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Automat kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Automat kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Lid 5

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Automat verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Lid 6

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Automat echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD en INTELLECTUELE EIGENDOM

Lid 1

Het door Automat in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Automat totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Automat gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te bezwaren of te vervreemden.

Lid 2

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Automat veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Automat daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Automat ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Automat gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Automat bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Lid 3

Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Algemene voorwaarden | Design en techniek: Sofito, Online Resultaat